ส่วนของสมาชิก

เพ็ญเดือนสาม ล่วงแล้ว 9 เดือน

เพ็ญเดือนสาม ล่วงแล้ว 9 เดือน

หน้าหลัก » ข่าวสารล่าสุด » เพ็ญเดือนสาม ล่วงแล้ว 9 เดือน
Share : แบ่งปันไปยัง facebook
เพ็ญเดือนสาม ล่วงแล้ว 9 เดือน
เดิมย้ำเตือน วันศิวาราตรี วิจิตรใส
มาบัดนี้ เปลี่ยนผ้ากาฯ พุทธะนำใจ
จึ่งต้องไป บรรจบครบ พบพระชินวร
 
อุดมการณ์ พุทธะ คือปาฎิโมกข์
นั่นคือโจทย์ หลักการ ไม่พึ่งสวรรค์
ดับไม่ตื่น ฟื้นไม่รับ จึ่งนิรันดร์
ปริศนาธรรม ท่านสอนไว้ ลองโจทย์ดู

 

หลังปฐมเทศนาผ่านไป 9 เดือน
พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งจำนวนหนึ่งเคยบวชพราหมณ์และบูชาวันศิวาราตรีในวันเพ็ญเดือนสาม ระลึกถึงพระพุทธเจ้า จึงไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม พร้อมสดับฟัง "คาถาโอวาทปาฏิโมกข์" ดังนี้

สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

แปล :

ละทิ้งความชั่ว, บำเพ็ญแต่ความดี, ทำจิตใจให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง
นิพพาน เป็นบรมธรรม,
ผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต,
ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในวินัยสงฆ์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑
ที่นั่งนอนอันสงัด ๑
ความเพียรในอธิจิต ๑

นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า