ส่วนของสมาชิก

เหรียญทรงผนวช

เหรียญทรงผนวช

หน้าแรก » กรุพระ » เหรียญพระพุทธ » เหรียญทรงผนวช
Written by: seksan fundungnoen Posted in กรุพระ
Share : แบ่งปันไปยัง facebook

เหรียญทรงผนวช

"เหรียญที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องด้วยเป็นเหรียญที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ในขณะทรงผนวช อันนับเป็นคตินิยมในพระพุทธศาสนามาแต่โบร่ำโบราณ"

25590415_05-1

“เหรียญทรงผนวช” ซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องด้วยเป็นเหรียญที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ในขณะทรงผนวช อันนับเป็นคตินิยมในพระพุทธศาสนามาแต่โบร่ำโบราณเพื่อสนองพระเดชพระคุณพระราชบุพการี

ย้อนไปในปีพุทธศักราช 2499 สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ พระสังฆราช ผู้ที่ทรงนิยมนับถือโดยวิสาสะอันสนิท และทรงถือว่ามีคุณูปการส่วนพระองค์มามากได้ทรงประชวรลงพระอาการเป็นที่น่าวิตก แต่ด้วยเดชะบุญได้หายประชวรอย่างน่าประหลาด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริว่า ถ้าได้ทรงผนวชโดยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว จะสมพระราชประสงค์ในอันที่จะได้ทรงแสดงพระราชคารวะและศรัทธาในพระองค์ท่านเป็นอย่างดี จึงมีพระราชดำรัสแจ้งพระราชประสงค์ให้นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำเนินการสนองพระราชดำริ และในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีพระสมณนามว่า “ภูมิพโล” และทรงจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร

สำหรับ “เหรียญทรงผนวช” แม้ไม่ได้จัดสร้างในวโรกาสเดียวกัน แต่ก็นับเป็นเหรียญที่ทำให้น้อมระลึกถึงพระราชพิธีสำคัญแห่งประวัติศาสตร์เมื่อครั้งอดีตกาลได้ โดยเหรียญนี้สร้างในปี พ.ศ.2508 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสที่มีพระชนมายุเสมอด้วยสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกุศล 4 อย่าง อันเรียกว่า “จาตุรงคมงคล” คือ ทรงประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร มีพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ทรงเชิญลูกแก้วขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ที่ได้บูรณะปิดกระเบื้องสีทองใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฉลองสมโภชกับทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นศิลาปฐมฤกษ์ที่จะผนึกเปลี่ยนผนังพระอุโบสถที่จะบูรณะในกาลต่อไป และทรงรับการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความพิศดารแจ้งอยู่ในมหายกำหนดการและกำหนดการที่พิมพ์ไว้ในประมวลพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงปฏิบัติใน “หนังสือจาตุรงคมงคล” วัดบวรนิเวศวิหาร พิมพ์เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2508 ในหัวข้อเรื่องที่ 4 มีความว่า การหล่อพระพุทธรูปปางประทานพร มีพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เหนือผ้าทิพย์ ตอนหนึ่งได้เอ่ยถึงที่มาของ “เหรียญทรงผนวช” ดังนี้

“…อนึ่ง ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้ขอพระบรมราชนุญาตสร้างเหรียญพระบรมรูปทรงผนวช ซึ่งมีพระเจดีย์อยู่อีกด้านหนึ่ง เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานจาตุรงคมงคลนี้ เหรียญที่สร้างขึ้นนี้มีรูปกลมขนาดเหรียญบาท ด้านที่มีพระบรมรูปทรงผนวช มีพระปรมาภิไธยซึ่งเป็นลายพระหัตถเลขาทรงไว้ในสมุดทะเบียนวัดว่า “ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ภูมิพโล” อยู่ภายใต้พระบรมรูป (ถ่ายทำจากลายพระหัตถ์ตามจริง) เบื้องบนมีอักษรว่า “ทรงผนวช ๒๔๙๙“ ส่วนอีกด้านหนึ่งมีรูปพระเจดีย์มีรูปพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร มีอักษรเป็นวงกลมที่ขอบเหรียญว่า “เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์ทองบวรนิเวศในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา ๒๙ สิงห์ ๒๕๐๘…..”

เหรียญทรงผนวช ทั้งหมดได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2508
จากข้อความในหนังสือ “จาตุรงคมงคล” ที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นถึงความทรงคุณค่าของ “เหรียญทรงผนวช” รวมถึงพุทธลักษณะแม่พิมพ์ ซึ่งถึงแม้ในสมัยนั้นจำนวนการสร้างค่อนข้างมากแต่ก็เป็นที่นิยมสูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โดย อ.ราม วัชรประดิษฐ์

ที่มา: www.aj-ram.com/view/เหรียญทรงผนวช